تبریک!!! آگهی شما با موفقیت ثبت شد.

  اگر می خواهید آگهی شما بیشتر دیده شود می توانید از لیست زیر   یک طرح را سفارش دهید. جهت سفارش روی دکمه پرداخت جلوی آن طرح کلیک نمایید.

 
نام طرح
قیمت(تومان)
توضیحات
یک ستاره
5,000 تومان
در این طرح آگهی شما 42 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود و برجسته تر نشان داده می شود.
دو ستاره
15,000 تومان
در این طرح آگهی شما 56 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود و برجسته تر نشان داده می شود.
سه ستاره
35,000 تومان
در این طرح آگهی شما 70 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود و برجسته تر نشان داده می شود.
چهار ستاره
87,000 تومان
در این طرح آگهی شما 84 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود و برجسته تر نشان داده می شود.
پنج ستاره
115,000 تومان
در این طرح آگهی شما 98 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود، 1 روز در اول لیست قرار گرفته،برای گوگل بهینه می شود و برجسته تر نشان داده می شود.
شش ستاره
135,000 تومان
در این طرح آگهی شما 112 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود، 3 روز در اول لیست قرار گرفته،برای گوگل بهینه می شود،تبلیغات مرتبط حذف شده و برجسته تر نشان داده می شود.
هفت ستاره
195,000 تومان
در این طرح آگهی شما 126 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود، 4 روز در اول لیست قرار گرفته،برای گوگل بهینه می شود،تبلیغات مرتبط حذف شده و برجسته تر نشان داده می شود.
هشت ستاره
220,000 تومان
در این طرح آگهی شما 140 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود، 5 روز در اول لیست قرار گرفته،برای گوگل بهینه می شود،تبلیغات مرتبط حذف شده و برجسته تر نشان داده می شود.
نه ستاره
295,000 تومان
در این طرح آگهی شما 154 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود، 6 روز در اول لیست قرار گرفته،برای گوگل بهینه می شود،تبلیغات مرتبط حذف شده و برجسته تر نشان داده می شود.
ده ستاره
375,000 تومان
در این طرح آگهی شما 168 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود، 8 روز در اول لیست قرار گرفته،برای گوگل بهینه می شود،تبلیغات مرتبط حذف شده و برجسته تر نشان داده می شود.
یازده ستاره
480,000 تومان
در این طرح آگهی شما 182 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود، 9 روز در اول لیست قرار گرفته،برای گوگل بهینه می شود،تبلیغات مرتبط حذف شده و برجسته تر نشان داده می شود.
دوازده ستاره
580,000 تومان
در این طرح آگهی شما 196 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود، 11 روز در اول لیست قرار گرفته،برای گوگل بهینه می شود،تبلیغات مرتبط حذف شده و برجسته تر نشان داده می شود.
سیزده ستاره
680,000 تومان
در این طرح آگهی شما 210 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود، 12 روز در اول لیست قرار گرفته،برای گوگل بهینه می شود،تبلیغات مرتبط حذف شده و برجسته تر نشان داده می شود.
چهارده ستاره
790,000 تومان
در این طرح آگهی شما 224 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود، 13 روز در اول لیست قرار گرفته،برای گوگل بهینه می شود،تبلیغات مرتبط حذف شده و برجسته تر نشان داده می شود.
پانزده ستاره
920,000 تومان
در این طرح آگهی شما 238 بار خودکار به اول لیست منتقل می شود، 14 روز در اول لیست قرار گرفته،برای گوگل بهینه می شود،تبلیغات مرتبط حذف شده و برجسته تر نشان داده می شود.